Test pitanja CT protokoli VZS

Test pitanja CT protokoli VZS
4. maja 2020. No Comments Predavanja,Kolokvijumi Sava Stajic

Test pitanja CT protokoli VZS u PDF formatu

1. U antialergijskoj pripremi koriste se:

            a) samo H1-antihistaminici

            b) samo kortikosteroidi

            c) obe grupe lekova

2. Prilikom CT snimanja toraksa kod sumnje na tumor pluća treba snimiti i:

            a) slezinu

            b) bubrege

            c) nadbubrege

3. Debljina preseka kod HRCT iznosi:

            a) 1–2 mm

            b) 5–6 mm

            c) 7–8 mm

4. Peroralno davanje jodnog kontrasta je obavezno kod sumnje na:

            a) tumore srednjeg medijastinuma

            b) retrosternalnu strumu

            c) perforaciju jednjaka

5. Metastaze kolorektalnog karcinoma u jetri najbolje se prikazuju u:

            a) nativnoj fazi

            b) arterijskoj fazi

            c) venskoj fazi

6. Da li kod sumnje na hronični pankreatitis treba uraditi nativnu fazu?

            a) da

            b) ne

7. Da li se kod sumnje na tumor pankreasa uvek radi nativna faza?

            a) da

            b) ne

8. Odložena faza kod CT pregleda nadbubrega vrši se nakon:

            a) 5 minuta

            b) 15 minuta

            c) 25 minuta

9. Koja faza ima najmanji dijagnostički značaj kod pregleda slezine:

            a) nativna

            b) arterijska

            c) venska

10. Kod CT pregleda bubrega parenhimska faza je nakon

            a) 100 sekundi

            b) 150 sekundi

            c) 200 sekundi

11. Kod CT pregleda bubrega ekskretorna faza je nakon:

            a) 3 minuta

            b) 4 minuta

            c) 5 minuta

12. Kod CT pregleda bešike nativna faza je:

            a) obavezna

            b) nije obavezna

13. Davanje malih doza barijuma uz jelo služi za obeležavanje:

            a) fekalnih masa

            b) polipa

            c) nabora haustri

14. U odnosu na običan CT pregled tankog creva, kod CT enterografije:

            a) daje se manje kontrasta, a preseci su deblji

            b) daje se više kontrasta, a preseci su deblji

            c) daje se više kontrasta, a preseci su tanji

15. Vaginalni tampon koristi se kod CT pregleda:

            a) tumora kolona

            b) tumora rektuma

            c) tumora cerviksa uterusa

16. Kod povreda glave intravensko davanje kontrasta je

            a) obavezno

            b) nije obavezno

17. Za određivanje zone penumbre na CT-u koristi se

            a) CT perfuzija

            b) CT difuzija

            c) CT sa intravenski datim kontrastom

18. Kod sumnje na tumor mozga intravensko davanje kontrasta je

            a) obavezno

            b) nije obavezno

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija