Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR

Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR
4. maja 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR

Magnetna rezonanca je

 • Primenjivana dijagnostička metoda;
 • Superiorna u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju;
 • Dijagnostičkoj praksi koristi od 1981. godine.

Prednosti u odnosu na CT

 • Nema jonizirajućeg zračenja (naročito u multiplom praćenju);
 • Ima veću osetljivost u otkrivanju tumora mozga u temporalnom režnju i zadnjoj lobanjskoj jami;
 • Snima u multiplim ravnima;
 • Olakšava se identifikacija tumora unutar područja okolnog edema;
 • Poboljšava se razgraničenje cističnih od solidnih tumorskih elemenata kao i diferenciranje rezidualnih tumora od glioze.

Ciljevi istraživanja

 • Cilj istraživanja je oceniti vrednosti MR u određivanju o kojoj vrsti endokranijalnog tumora se radi.
 • Jedan od ciljeva je i prikazati odnos obolelih muškaraca u odnosu na žene, njihove godine starosti  i procenat oboljenja od pojedinih tumora.

Priprema pacijenata za MR pregled

 • Upoznati pacijenta sa činjenicom da se pregled obavlja u jakom magnetnom;
 • MR pregled može biti kontraindikovan za pacijente u slučaju postojanja rizika povezanih sa pomeranjem feromagnetskih biomedicinskih implantata, materijala i uređaja;
 • Bitno je da osoblje koje ulazi u prostoriju u kojoj se nalazi uređaj ne poseduje metalne predmete koji bi se mogli u određenom trenutku pomeriti i ugroziti pacijenta (ključeni, perorezi i sl);
 • Pregledati medicinsku dokumentaciju pacijenta radi provere da li pacijent ima ugrađene feromagnetske i metalne delove koji mogu biti kontraindikovani. Posebno je konktraindikovano prisustvo pace- macer-a.
 • Odeća pacijenta u predelu u kome se snima ne sme sadržavati prisustvo metalnih elemenata, kao i metala koji je prisutan u šminci, tetovažama i slično.
 • Psihička priprema pacijenta.
 • Pacijenti se obaveštavaju sa dužinom trajanja pregleda, koji može trajati od 10 do 45 minuta i da je prisutna buka svo vreme pregleda
 • Pacijenati sa izraženim tremorom imaju fiksirane gornje i donje ekstremitete.
 • Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali,
 • Nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanje lekova – premedikacija,
 • U specijalnim slučajevima vrši ubrizgavanje kontrastnog sredstva.

Kontrasna sredstva u MR imidžingu

 • MR kontrasna sredstva menjaju relaksaciona svojstva protona;
 • Najzastupljeniji su kontrasti koji koriste paramagnetska svojstva gadolinijuma;
 • Kontrast se iz organizma eliminiše preko bubrega i nema nagomilavanja u organizmu;
 • Kontrast se ne aplikuje pri snimanju krvnih sudova.

Glioblastoma multiforme

Gliomi

 • Zloćudni tumori građeni od glijalnih stanica i čine 30-40% svih primarnih intrakranijalnih tumora.
 • Polovina svih primarnih tumora središnjeg nervnog sistema su gliomi.
 • Dve trećine glioma su astrocitomi, a polovina astrocitoma su glioblastomi.

Astrocitomi

 • Etiologija nastanka nepoznata i imaju nespecifičnu kliničku sliku: glavobolja, epileptični napadi, povišen intrakranijalmni pritisak, neurološki deficit;
 • Optički gliomi mogu spontano regredirati, često i sa poboljšanjem funkcije vida;
 • Nalaz MR-spektroskopije je paradoksalan, pokazuje povišen kolin, sniženi NAA, kao i povišene vrednosti laktata, što bi govorilo u prilog tumorskih lezija visokog stepena zoćudnosti.

Meningeomi

 • Rastu sporo,
 • Benignih histopatoloških karakteristika,
 • Ekstra-aksijalne lokalizacije,
 • Potiču od ćelija arahnoideje (ne sa dure),
 • Velika većina meningeoma su dobroćudne, spororastuće promene,
 • Najčešća lokalizacija meningeoma je na konveksitetu moždanih hemisfera (20%), parasagitalna (20%) i subfrontalna (tzv. olfaktorni meningeom – 17%), nOko 10% meningeoma nalazi se u zadnjoj lobanjskoj jami, a još su ređi meningeomi unutar moždanih komora (1%).
Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR 6
Sfenoidalni menigeom prikazan na MRI endokranijuma

Meningeomi sa pripojem na krilima sfenoidalne kosti (sfenoidni greben)

 • Pripoj na lateralnom krilu sfenoidne kosti (pterionalno) – njih je lako odstraniti i ponašaju se kao konveksitetni meningeomi,
 • Središnji pripoj,
 • Pripoj na klinoidu: imaju tendenciju da obuhvate unutrašnju karotidnu arteriju i srednju moždanu arteriju, kao i kranijalne nerve u regiji gornje orbitalne fisure i optički nerv. Mogu da komprimuju moždano stablo.

Parasagitalni i falks meningeomi
(na osnovu invazije gornjeg sagitalnog sinusa)

 • Prednji – pripoj na falksu od etmoidne kosti do koronalne suture.
 • Srednji – pripoj na falksu od koronarne do lamboidne suture.
 • Zadnji – pripoj na falksu od lamboidne suture do torkulara Herophili.

Olfaktorni meningeomi
(mogu biti jako veliki, a pritom asimptomatski)
mogu se manifestovati

 • Foster–Kenedijevim sindromom (anosmija, ipsilateralna optička atrofija, kontra-lateralni edem papile);
 • Promenama u mentalnom statusu – kompresija čeonih režnjeva (apatija, abulija);
 • Urinarnom inkontinencijom;
 • Posteriorno postavljene lezije mogu komprimovati optički aparat i prouzrokovati smetnje sa vidom;
 • Epilptičnim napadima;

Tuberkulum sele meningeomi

 • Pripoj ovih tumora je 2 cm posteriorno u odnosu na pripoj olfaktornih meningeoma.
 • Ovi tumori su odgovorni za gubitak vida.

Meningeomi foramen magnuma

 • Godinama rastu;
 • Povišen je intrakranijalni pritisak i preovladavaju žarišni simptomi  moždanog oštećenja.

Schwannom vestibularnoga nerva

Čine oko 5 % svih intrakranijalnih tumora.

Ependimom

Nastaje od stanica ependimalne linije, uz ependim ventrikularnog sistema i centralni kanal leđne moždine.

Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR 9
MR snimak ependimoma sa širenjem u bazalne cisterne u bolesnika starog 10 godina

Klinička slika tumora endokranijuma

 • Povišeni intrakranijalni pritisak;
 • Promena propusnosti krvno-moždane barijere;
 • Hidrocefalički edem;
 • Bolesnik razvija progresivnu glavobolju, mučninu, povraćanje, psihomotornu usporenost i poremećaj vida sa edemom papile vidnog nerva;
 • Neurološki ispadi uključuju motorne ili ispade, hemianopsiju, afaziju ili kombinaciju navedenog u supratentorijskih tumora;
 • Pareze kranijalnih živaca;
 • Disfunkciju malog mozga u bolesnika s tumorom zadnje lobanjske jame.

Tipovi tumora prema starosti i polu pacijenata
(jedna od radioloških studija) 

Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR 10
Tipovi tumora prema starosti i polu pacijenata -jedna od radioloških studija

Zaključak

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente MR tehnike omogućile su dobijanje kvalitativno novih informacija koje pomažu u dijagnostici, razlikovanju i planiranju tretmana različitih patologija u neuroradiologiji.

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija