PACS, RIS, HIS VZS

PACS, RIS, HIS VZS
4. maja 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija PACS, RIS, HIS VZS

PACS
Picture Archiving and Communication System

Umrežavanje svih aparata na kojima se generišu slike u jedinstvenom jeziku komunikacija (DICOM) sa radnim stanicama i monitorima, kao i sa PC računarima krajnih korisnika.

RIS
Radiology Information System

Objedinjavanje slika sa alfa-numeričkim zapisima (radiološki izveštaj, obračun izvršenih usluga).

HIS
Hospital Information System

Širenjem ove mreže uz alfa-numeričko povezivanje klinika u okviru jednog kliničkog centra ili bolnice, a i povezivanjem sa drugim bolničkim ustanovama, stvara se kompletan bolnički sistem koji se zove HIS.

Elementi PACS-a

 • Prikupljački uređaji (Rö, CT, MR, ultrazvuk)
 • Kontroler
 • Server sa bazom podataka
 • Sistem za arhiviranje (kratkoročno i dugoročno)
 • Radne stanice
 • Mreža za povezivanje
 • Standardi (DICOM, HL7…)
PACS, RIS, HIS VZS 1
Elementi PACS-a

PACS

 • Koristi standarde, kakvi su DICOM i HL7
  • DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) – međunarodni standard za definisanje i način prenosa medicinskih informacija i snimaka koji obezbeđuje interoperabilnost između različitih uređaja
  • HL7 (Health Level Seven)– standard za elektronsku razmenu informacija među medicinskih aplikacijama
 • Različiti PACS sistemi, zavisno od proizvođača (GE, Siemens, AGFA…)
PACS, RIS, HIS VZS 2
PACS

Stručno medicinske prednosti PACS-a i RIS-a

 • Dobijanje rendgenskih slika besprekornog kvaliteta/mogućnost postprocesinga u radnoj stanici i dobijanje slika željenih parametara
 • Potpuni izostanak potrebe za ponavljanjem loše učinjenih rendgenografija, a samim tim smanjenje doze i za pacijenta i za radiološko osoblje.
 • Smanjenje doze zračenja u svakodnevnom radu koje primaju pacijenti i radiološko osoblje
 • Mnogo brži rad i mogućnost pregleda većeg broja pacijenata nRadiološki zapis je nemoguće zagubiti (što je, naravno, kod konvencionalnog filma moguće)
 • Mogućnost da se isti snimak istovremeno gleda na više radnih stanica
 • Uvid svih zainteresovanih lekara u radiološki pregled i izveštaj
 • Centralno arhiviranje svih slika i njihovo čuvanje (po zakonu EEC sve načinjenje  rendgenografije, CT, MR i angio-pregledi moraju se čuvati najmanje 10 godina)
 • Dostupnost SVIH prethodno unetih podataka o bolesniku u SVAKOM momentu
 • Rad je bez fiksira i razvijača, što rezultira smanjenjem zagadjenja čovekove sredine.
 • TELERADIOLOGIJA − mogućnost razmene slika i nalaza sa drugim medicinskim ustanovama.

Ekonomske prednosti
PACS-a, RIS-a i HIS-a

 • Veći broj usluga po aparatu.
 • Nema potrebe za transport pacijenata kod drugog lekara specijaliste, mogućnost dobijanja i drugog mišljenja (second opinion consulting).
 • Mogućnost centralne evidencije i praćenje broja i vrste načinjenih usluga i potrošnje materjala.
 • Centralno fakturisanje istovremeno sa unošenjem slike u RIS
 • Ušteda na rendgenskom filmu − snimanje na papiru ili, pak, drugim jeftinim medijima
 • Eliminacija mašina za razvijanje filmova koje sadrže fiksir i razvijač − korišćenje suve tehnologije
 • Duži radni vek aparata nUšteda električne energije

RIS

 • Softverski sistem koji kompjuterizuje sve aspekte organizacije posla, zakazivanje pregleda, pisanje i skladištenje nalaza, te komunikaciju unutar radiološkog odeljenja
 • Sastoji se od računarskog sistema sa periferalnim uređajima (RIS radna stanica, štampači, bar-kod čitači)
 • Upisivanje pacijenata u bazu podataka
 • Praćenje stanja pacijenta
 • Zakazivanje pregleda
 • Nalaženje filmova pacijenata
 • Vršenje različitih analiza

HIS

 • Deo opšteg informacionog sistema; podrazumeva mehanizam za prikupljanje, obradu, analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite, ali i za istraživanja i organizaciju u zdravstvu (SZO)
 • Kompjuterski medicinski karton (KMK)
  • Baza podataka o pacijentima i svim njihovim pregledima i nalazima
 • Kliničko-bolnički informacioni sistem (KBIS)
  • Omogućava lako pretraživanje i prosleđivanje podataka tamo gde su potrebni, uz praćenje relevantnih podataka o poslovanju ustanove

TEHNOLOŠKI
state-of-the-art

 • Konvencionalna radiologija: digitalni aparati
 • Ultrazvuk:
  • korišćenje harmonic imaging-a,
  • korišenje kontrastnih materijala,
  • korišćenje mobilnih mašina,
  • automatski set up,
  • korišćenje 3D i 4D slika.
 • CT multislajsne mašine (2 do 264):
  • korišćenje flat panela,
  • brzina rotacije manja od 1 sek,
  • 3D,
  • virtuelne endoskopije,
  • cardio CT,
  • whole body angiography.
 • MRI  3 T, in vivo spektroskopija, whole body MR, cardio MR, MR endoskopija
 • PET-CT
 • Korišćenje kompjuterske tehnologije
 • PACS, teleradiologija, automatic image intepretation, CAD.

NOVI TRENDOVI

 • Potpuna digitalizacija opreme
 • „inteligentna oprema“
 • 3D virtuelno prikazivanje
 • Genetski specifični, molekularni ili celularni markeri, biološko specifični kontrastni materijal
 • PACS, neurološke mreže, CAD, automatsko čitanje slika i interpretacija
PACS, RIS, HIS VZS 3
PACS Parts – Environment

Da li smo spremni?

PACS, RIS, HIS VZS 4
Prikaz oznaka, eksponenta bajta

DA LI SMO SPREMNI??

 • Većina opreme veoma stara
 • Mali broj radiologa
 • Nepravilno raspoređen broj radiologa i opreme (mada, u poslednje vreme se to popravlja)
 • Veliki broj pacijenata
 • Mali broj dobro obučenih tehničara i asistenata

ODLUKA-REŠENJE ??

 • Bolje finansiranje
 • Ulaganje privatnog kapitala u bolnice
 • Veći nivo specijalizacije
 • Više efektivnih radiologa
 • TELERADIOLOGIJA

TRENING U
RADIOLOGIJI

Prošlost

 • Učenje iz knjiga
 • Statički
 • Nedovoljno za različite studentske zahteve
 • Nemogućnost ili slabija mogućnost povezivanja različitih medicinskih disciplina
 • Nemogućnost korišćenja najnovijih znanja

Sadašnjost

 • Učenje na slučajevima
 • Interdiscipinarna integracija
 • Korišćenje najnovijih informacija
 • Mogućnost lake distribucije kroz mrežu

Korišćenje PACS-a
kao metode učenja

 • Direktno učenje iz već obrađenih slučajeva i mogućnost pravilnog učenja i pisanja izveštaja
 • Nalaženje slučajeva po imenima bolesti, vrsti pregleda ili, pak, patologiji

TELERADIOLOGIJA

ELEKTRONSKI TRANSFER SLIKA S JEDNOG NADRUGO MESTO;

ZBOG INTERPRETACIJE  I/ILIKONSULTACIJE.

 • Teleradiologijom dobijamo brz i siguran prenos slike i izveštaja o pacijentu.
 • Mogućnost postojanja radiološkog servisa i bez prisustva radiologa
 • Pomoć stručnjaka kod nejasnih slučajeva
 • Mogućnost treninga i kontinuirane medicinske edukacije
 • Povećanje efikasnosti i kvaliteta dijagnostičkih zaključaka

Bazični sistem za teleradiologiju

 • Sistem za slanje slike
 • Transmisiona mreža
 • Prijemna stanica

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija