Osteologija grudnog koša

Osteologija grudnog koša
16. decembra 2019. No Comments Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Kosti grudnog koša čine:

  • grudna kost (sternum),
  • rebra (costae),
  • rebarne hrskavice (cartilagines costales) i
  • grudni pršljenovi (vertebrae thoracicae)

Grudna kost (sternum) je neparna, simetrična, pljosnata kost koja čini srednji deo prednjeg zida grudnog koša. Oblikom podseća na rimski mač i idući odozgo naniže na njoj se razlikuju sledeći delovi:

  • ručica grudne kosti (manubrium sterni),
  • telo grudne kosti (corpus sterni), i
  • mačni nastavak (processus xiphoideus).
Grudna kost (sternum) je neparna, simetrična, pljosnata kost koja čini srednji deo prednjeg zida grudnog koša.

Ha grudnoj kosti razlikuju se prednja i zadnja strana, gornja ivica ili baza, 2 bočne ivice i vrh.

Gornja ivica grudne kosti ili baza predstavlja gornju ivicu ručice grudne kosti.

Sa obe strane pored jugularnog ureza nalazi se zglobna površina za zglobljavanje sa ključnom kosti (incisura clavicularis).

Ha bočnim ivicama grudne kosti nalazi se po sedam rebarnih ureza (incisurae costales) koji služe za zglobljavanje sa prvih sedam pari rebarnih hrskavica.

Vrh grudne kosti predstavlja vrh mačnog nastavka.

Pogledajte kompletnu prezentaciju u pdf-u klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija