Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS – kurs

Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS – kurs
28. februara 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija „Fizički principi ultrazvučne dijagnostike vzs- kurs“

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA JE ZASNOVANA NA FIZIČKIM PRINCIPIMA ULTRAZVUČNIH TALASA.

  • Ultrazvučni talasi su longitudinalni mehanički talasi sa zgušnjavanjem i razredjenjem medija (tkiva) u smeru širenja ultrazuvčnih talasa.
  • Radi se o talasnom kretanju energije sa oscilovanjem (od 20.000 do 10 MILIONA HERCA – Hz).
  • Dijagnostički ultrazvuk najčešće operiše sa frekvencijama od 3 do 10 MILIONA HERCA.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ULTRAZVUČNOG TALASNOG KRETANJA SU :

  • FREKVENCIJA u Hercima – Hz (broj oscilacija u sekundi i zavisna je od izvora ultrazvučnh talasa, odn od sonde UZ aparata, manje MHz, manje oscilacija u sec., veća prodornost UZ talasa i obrnuto.
  • TALASNA DUŽINA (rastojanje izmedju dve susedne oscilacije i obnuto je proporcionalna frekvenciji).
  • BRZINA ŠIRENJA (zavisna od talasne dužine i fekvencije, pa se UZ talasi većih talasnih dužina i niže frekvencije brže prostiru, odnosno najbrže u čvrstim, sporije u tečnim , a najsporije u gasovitim sredinama).
  • INTENZITET (intenzitet Uz talasa zavisi od energije, koja slabi na putu kroz materiju  to se zove atenuacija).
Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS - kurs 2

MEDICINSKA UPOTREBA UZ TALASA ZASNOVANA JE NA EFEKTIMA:

  • APSORPCIJE ULTRAZVUČNIH TALASA (odnosno gubitak energije Uz talasa). Veći gubitak enerigije, manja prodornost, veća apsorpcija. Odnosi se na tkiva i kosti.
Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS - kurs 3
  • DISPERZIJE ULTRAZVUČNIH TALASA (zavisi od talasne dužina, odnosno veća talasna dužina znači i veću disperziju – raspršenje talasa). Odnosi se na gustinu idebljinu tkivnog sloja kroz koji Ultrazvučni talasi prolaze.
Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS - kurs 4
  • REFLEKSIJE ULTRAZVUČNIH TALASA (Odbijanje Ultrazvučnih talasa od odredjenih struktura kao što je vazduh).
Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS - kurs 5
Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija